درباره نشریه

فصلنامه رهپویه هنر، در راستای اهداف عالیه تبیین شده در اسناد راهبردی دانشگاه سوره که همان  اعتلای فرهنگ و هنر اسلامی-ایرانی بر مبنای اصول مندرج در آن می باشد و به منظور گسترش و اعتلای سطح دانش و پژوهش با هدف نشر نظریه ها، نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی و هنری از طریق چاپ مقالات علمی- پژوهشی، راه اندازی گردید.

این نشریه در پنج دوره متفاوت از پاییز سال 1374 تا هم اکنون (سال 1400) باختصار، به شرح ذیل چاپ شده است: 

1. رهپویه هنر با عنوان مجموعه مقالات پژوهشی مؤسسه آموزش عالی سوره تحت نظارت ریاست مؤسسه آن دوره، محمد محلوجی، در قالب پنج شماره از پاییز سال 74 الی پاییز سال 1375 با شماره استاندارد بینالمللی پیایندها (شاپا)  (ISSN:1029-2888) چاپ گردید؛

2. چاپ دوره دوم فصلنامه علمی- تخصصی رهپویه هنر از پیش شماره 1 الی 6  قبل از دریافت مجوز علمی- پژوهشی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (85/12  الی 86/12)، با مدیرمسؤولی، دکتر محمد روشن، آغاز گردید؛

3. چاپ دوره سوم فصلنامه علمی-پژوهشی رهپویه هنر، با دریافت پروانه نشر رهپویه هنر در تاریخ  1387/11/19 به شماره ثبت 124/5232 با روش پژوهشی و به مدیرمسؤولی دکتر محمد روشن، آغاز گردید.

4.چاپ دوره جدید فصلنامه علمی رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی در تاریخ 1397/10/1با روش پژوهشی و به مدیر مسئوولی دکتر محمد روشن و سردبیری دکتر یعقوب آژند، آغاز گردید.

5. بنابر اعلام دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، طبق نامه شماره 3/18/1045، مورخ 1399/02/01 فصلنامه رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی به درجه علمی ارتقاء یافته و هم اکنون نیز با مدیر مسؤولی دکتر محمد حسین ساعی و سردبیری دکتر یعقوب آژند ادامه دارد.