دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 5-98 

مقاله پژوهشی

1. پیش‌متن‌های میترایی در آثار هنری مسیحیت

صفحه 5-14

زهرا باقرزاده آتش چی؛ مهدی محمدزاده


2. خوانش ژنتیِ لوگوی دانشگاه تهران

صفحه 15-22

حسام حسن زاده؛ یعقوب آژند؛ بهمن نامور مطلق


6. مطالعه سبک شناسی تاریخی قالی های بافته شده در دوران شاه طهماسب اول

صفحه 63-75

ندا سادات ملکوتی؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ بدری حکیمیان؛ فرهاد باباجمالی